תקנון

תקנון הגרלה – GIVE AWAY פירסינג (יוני 23)

 

1.      מועד המבצע/התחרות והזכאות להשתתף: 15/06/23-21/06/23

2.     מועד קיום ההגרלה/הכרזה על הזוכים: במהלך 22/06/23

3.     ההגרלה/ההכרזה תעשה בפיקוח מר יונתן בונן, פירסר מוסמך

4.     פלטפורמת ההשתתפות: אינסטגרם (סטורי ופוסטים)

5.     אופי ההשתתפות: תיוג 2 חברים, מעקב אקטיבי אחרי העמוד, לייק ושיתוף לפוסט. במצטבר

6.     סך ההגרלה הכוללת: הטבות בשווי כולל של 9 אלף ש”ח (כולל מע”מ)

·       מקום 1 – 5,000 ₪ בשווה כסף– כתכשיטי פירסינג מהמגוון הכלול במלאי החנות באותה העת

·       מקום 2 – 3,000 ₪ בשווה כסף – כתכשיטי פירסינג מהמגוון הכלול במלאי החנות באותה העת

·       מקום 3 – 1,000 ₪ בשווה כסף – כתכשיטי פירסינג מהמגוון הכלול במלאי החנות באותה העת

7.     מהות הזכייה: מוצרים נבחרים בשווי שוק נקוב (מחירון), ולא הטבה כספית (כסף או זיכוי כספי)

8.     התחייבות מלאי: מינימום של 3 פריטים או פריטים מצטברים לבחירה בשווי כל פרס    

9.     איך והיכן מממשים: בהגעה פיזית לסניפי ג’ון בוי בלבד (בתל אביב)

10.  המימוש כולל את הזכאות לחירור, אך אינו מחייב חירור אם הזוכה לא מעוניין בכך 

11.   על הזוכה ו/או המממש לחתום על אישור בריאות כתנאי מקדים לביצוע חירור ולמלא טופס פרטים אישיים     

12.  לזכות החברה עומדת האפשרות לצלם את הזוכה ואת זכייתו – כולל הזכות לפרסם זאת במדיה דיגיטלית

13.  מתי מממשים: בין התאריכים 26/06/23-06/07/23 בשעות הפעילות א’-ה’ (לא כולל ימי שישי)

14.  הגבלת תוקף: זכייה שלא תמומש במועדים המצוינים – תאבד מתוקפה, ולא ניתנת לזיכוי עתידי 

15.  הגבלת גיל: זכאים להשתתף ולזכות רק יחידים מגילאי 16 ומעלה. לחברה הזכות לוודא פרט זה  

16.  הגבלת תדירות/כמות: השתתפות ו/או זכייה מותרות ומתאפשרות פעם אחת לכל משתתף מזוהה   

17.  לא ניתן להעביר את הזכאות בעקבות הזכייה לאדם אחר, למעט לאחד מאותם מתוייגים על ידי הזוכה במסגרת המבצע ו/או לקרוב מדרגה ראשונה (מגיל 16 ומעלה או באישור הורים)

18.  כל זכיה באחד מהפרסים 1-2 שתבוטל/תפוג בהתאם לאחד מסעיפי תקנון זה ו/או כל פסילת זוכה אשר לא יעמוד בהגדרות סעיפי תקנון זה – לא יקנה למי מהזוכים האחרים זכאות לפרס גבוה מאשר בו זכו מלכתחילה במועד ההגרלה/הכרזה

19.  באם ההגרלה/מבצע תיפסק באופן חד צדדי על ידי פלטפורמת המדיה טרום מועד הסיום המוגדר, הרי שכל מי שהשתתף עד למועד זה (סיום כפוי של המבצע/הגרלה) יחשב כמשתתף תקין, ואין לחברה מחויבות לאפשר המשך השתתפות של משתתפים חדשים נוספים. יחד עם זאת, לזכות החברה האפשרות להעלות הגרלה מחודשת / פוסט מבצע חליפי ו/או להעלות את ההגרלה מחדש בפלטפורמה חליפית, ואינה מחויבת במקרה כזה למשתתפים אשר השתתפו עד למועד הפסקת ההגרלה ע”י הפלטפורמה

20.  טלח – כל סעיף בתקנון זה אשר נפלה בו טעות או ניתן לפרשו ביותר מדרך אחת, מוסכם כי הטעות הינה טעות קולמוס בלבד וכי הפרשנות הינה על דרך ההיגיון העסק-מסחרי, ההגינות הצרכנית וברוח האמור בכלל יתר הסעיפים

 

תנאי שימוש אתר John Boy Piercing

כללי

 1. ברוכים הבאים לאתר www.johnboypiercing.com – (“האתר”), המאפשר ומנגיש רכישה מקוונת (ליחידים, משווקים ו/או יצרנים שונים) של מוצרי תכשיטים של המותג JOHN BOY PIERCING, בהתאם ובכפוף לזמינות במלאי של מפעיל האתר לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 2. השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו הינו בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (“תנאי השימוש”).
 3. הוראות תנאי השימוש יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר כהגדרתו לעיל ועל כל שירות/ מידע באמצעות האתר, יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין האתר ו/או מי מטעמו. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. בעצם השימוש הנך באתר, הנך מביע את הסכמתך לתנאי השימוש.
 4. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לתקן ו/או לבטל ו/או לשנות את ההוראות והתנאים האמורים בתנאי שימוש זה, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. בכל מקרה של שינוי כאמור, האמור יחול על כלל המשתמשים באתר והשירותים המוצעים באתר, באופן אוטומטי.
 5. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
 6. לעניין תנאי שימוש אלו, “משתמש” או “לקוח” הינו – כל אדם או תאגיד, העושה שימוש כלשהו באתר. במידה והמשתמש הינו מתחת לגיל 18, השימוש באתר מותנה בקבלת אישור הורה ו/או האפוטרופוס של אותו משתמש (כהגדרתו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ”ב-1962) לתנאי השימוש. הזנת פרטי אשראי של הורה ו/או אפוטרופוס ייחשבו כהסכמתם לביצוע הרכישה באתר על ידי המשתמש הקטין.

  שימוש באתר

 7. השימוש באתר באמצעות רשת סלולרית כרוך בצריכת נפח גלישה, לפי התנאים והתעריפים החלים על הגלישה של המשתמש. תנאי שימוש אלה חלים על כל צפייה ו/או שימוש באתר, בין באמצעות מחשב ובין באמצעות טלפונים ניידים, טאבלטים וכיו”ב.
 8. הגלישה ו/או השימוש באתר, בשירותים, במידע, ובתכנים הקיימים בו הנם אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות אשר לשמן נועד האתר ובהתאם להוראות תנאי השימוש ולפי דין
 9.  מבלי לפגוע בכל זכות חוקית העומדת לרשותה, מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לחסום באופן זמני ו/או קבוע את הגישה של מי ממשתמשי האתר, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ומבלי הצורך לנמק זאת.
 10. מפעיל האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (“נזק”), שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש באתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מפעיל האתר לא יהיה אחראי לנזק שייגרם למשתמש ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מרכישה באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה באתר, ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או משתמש ו\או צד ג’ כלשהו.
  מפעיל האתר אינו אחראי לשימוש שיעשה על ידי לקוח ו/או משתמש ו\או כל צד ג’ אחר במוצר שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או האתר. שימוש במידע ובפרטים אישיים שימסרו על ידי המשתמש באתר, יעשו בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר (“מדיניות הפרטיות”).
 11. השימוש באתר מהווה אישור מטעם המשתמש בו לשימוש במידע ובפרטים כאמור בתנאים המפורטים במדיניות הפרטיות, והצהרה מטעם המשתמש כי כל המידע והפרטים שימסרו על ידו נכונים ומדויקים וכי ימסרו מרצונו החופשי.
 12. רישומי האתר, לרבות רישומים אלקטרוניים, בדבר הפעולות המתבצעות באתר ולרבות פרטים שהוזנו על ידי המשתמש, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.הפרטים האישיים; מידע אישי שנמסר באתר
 13. על מנת לרכוש את המוצרים המשווקים באתר, תתבקש למלא מספר פרטים אישיים לרבות (אך לא רק): שם פרטי ושם משפחה, מספר טלפון וכתובת דוא”ל אלקטרוני (“הפרטים”). יודגש כי אינך חייב למסור את הפרטים והאמור תלוי ברצונך החופשי בלבד. יחד עם זאת, ללא מילוי הפרטים לא נוכל לתת מענה לפנייתך ו/או לאפשר את רכישת המוצר המבוקש על ידך באתר.
 14. מפעיל האתר עשוי להשתמש במידע האישי או בפרטים שיימסרו לו במסגרת השימוש ורכישת המוצרים באתר, בהתאם למדיניות הגנת הפרטיות, כמפורט להלן.

  רכישת מוצרים באתר: פתיחת חשבון, רישום לאתר, ואופן ביצוע הרכישה
 15. בטרם ביצוע רכישה של מוצר באתר, הינך נדרש למסור את הפרטים הבאים: אמצעי תשלום, בנוסף וכחלק מהליך רכישת המוצרים האתר, תידרש למסור את פרטי המזמין ו/או כתובת למשלוח (ככל ונדרש), וזאת כדי לאפשר לעדכן את סטטוס ההזמנות שלך, לשמור היסטוריה של רכישות שביצעת, וכן לאפשר למפעיל האתר ליצור קשר איתך בנוגע להזמנה ו/או להזמנות עתידיות ו/או מבצעים שייתכן ומפעיל האתר יערוך מעת לעת. ככל ולא נדרש משלוח, איסוף המוצרים הנרכשים יתבצע מאחד הסניפים בתיאום הראש.
 16. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להיחשף להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים. מפעיל האתר שומר על זכותו לבטל הזמנה בכל מקרה של הזנת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
 17. רכישת מוצרים באתר, תבוצע בהינתן אישור על קריאת תנאי השימוש ובמסירת פרטי זיהוי של משתמש האתר ומסירת אמצעי תשלום (כרטיס אשראי) (“פרטי זיהוי” ו-“ההזמנה”).
 18. המחירים המוצגים באתר הינם בשקלים וכוללים מע”מ, אלא אם צויין אחרת במפורש (“התמורה”), אולם הם אינם כוללים דמי משלוח (ככל שיהיו כאלה וכפי שיוצג באתר לענין זה).
 19. מפעיל האתר לא ישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שהזמנה של משתמש לא תתקבל במערכת בשל בעיה טכנית או כל תקלה שאינה בשליטתו.
 20. מפעיל האתר שומר את הזכות שלא לקבל או לבטל כל הזמנה לרכישת מוצרים (או חלק ממוצרים) באתר, גם לאחר ביצוע ההזמנה ואישור חברת האשראי, במקרים הבאים: (א) נפלה טעות במסירת פרטי הזיהוי ו/או מידע הנדרש לביצוע רכישת המוצר המשווק באתר; (ב) נפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי המוצרים ו/או המחיר ו/או פרטים אחרים בקשר עם המוצר הנרכש באתר; (ג) התרחשה תקלת תקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שפגמה בהליך רכישה תקין; (ד) במהלך המכירה חלה פעילות שאינה חוקית מצד גורם כלשהו; ו- (ה) לשיקול דעתו של מפעיל האתר, התעורר חשד כי התמורה בעבור המוצרים לא תשולם כלל או שלא תשולם במלואה ובמועדה.
 21. במקרה שכזה תישלח הודעה לכתובת הדוא”ל שמסר המשתמש (“הודעת הביטול”), ותושב למשתמש התמורה במלואה (לגבי אותם מוצרים ספציפיים שאת הזמנתם לא היה ניתן לבצע).
 22. פעולת הרכישה תאושר על ידי מפעיל האתר בכפוף להימצאות המוצר שהוזמן במלאי. מובהר, כי ייתכנו מצבים שבהם על אף שמוצר מסוים מוצג באתר כזמין לרכישה – בפועל הוא לא ימצא במלאי או שלא ניתן לספק אותו – במצבים אלו לא תאושר הזמנת המוצר, תישלח ללקוח הודעה בדבר כך והלקוח לא יחויב בגין מוצר שחסר כאמור, ואם חויב בגינו – יושב לו הסכום ששולם כאמור .
 23. עם סיום הליך הרכישה, כמפורט לעיל, יישלח לדואר האלקטרוני של הלקוח אישור בדבר השלמת פעולת הרכישה וכן תסופק ללקוח חשבונית מס/קבלה המכילה, בין היתר, גם את פרטי העסקה כנדרש על פי חוק (“מסמך פרטי העסקה”)
 24. תמהיל המוצרים המוצגים באתר והמוצעים למכירה/לשיווק בו, נתון לשיקול דעתו של מפעיל האתר, אשר רשאי לעדכן את המוצרים, להחליפם, לחדול מהצעתם, להסיר מוצרים שאזלו מהמלאי, וכיוצ”ב והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 25. מפעיל האתר רשאי לעדכן, מעת לעת, את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים, וזאת מבלי שיידרש ליתן על כך הודעה מוקדמת. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר ללקוח בעת השלמת הליך הזמנת המוצר באתר.זמני אספקה
 26. מפעיל האתר מאפשר למשתמש לקבל את המוצרים שהזמין באמצעות משלוח HDF לכתובת היעד שציין המשתמש בהזמנתו – בתנאי שכתובת היעד של המשתמש היא בתחומי מדינת ישראל (כיסוי ארצי מלא – לרבות, מעבר לקו הירוק).(רשימת הערים עשויה להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר).
 27. מפעיל האתר יספק למשתמש מוצרים, אשר שולמה בעדם תמורתם המלאה לרבות דמי משלוח, כפי שמופיעים באתר. יובהר כי אספקת המוצרים תתבצע על ידי דואר/חברת שילוח HFD עד 5 ימי עסקים ממועד קבלת האישור הסופי (“חברת המשלוחים החיצונית” ו-“תאריך האספקה” בהתאמה).
 28. משתמש אשר הזמין מוצרים, יחויב בתשלום דמי המשלוח יחד עם תשלום התמורה בגין רכישת המוצרים אל כתובת היעד, בהתאם לתעריף המצוין באתר (העשוי להשתנות בהתאם למיקום הגיאוגרפי של המשלוח) (“דמי המשלוח”).
 29. מפעיל האתר (בהתאם להסכמות שלו עם חברת המשלוחים החיצונית) שומר לעצמו את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת.
 30. אספקת המוצרים תתבצע לכתובת שהוקלדה על ידי המשתמש בעת ביצוע ההזמנה.
 31. יובהר כי תאריך האספקה הינו משוער וייתכנו שינויים עקב עיכובים שאינם תלויים במפעיל האתר ו/או חברת המשלוחים. המשתמש מאשר כי ידוע לו שאין מפעיל האתר ו/או חברת המשלוחים מתחייבים למסירת המוצרים בשעת הגעה ספציפית, אלא האמור נתון לשיקול דעתה של חברת המשלוחים.
 32. במקרה והמשתמש ו/או מי מטעמו לא יהיו נוכחים ביעד, בעת אספקת המוצרים, אזי המוצרים יוחזרו למפעיל האתר ומועד האספקה חלופי יתואם באחריות משתמש האתר. יובהר, כי במקרה זה, יחויב המשתמש בדמי משלוח נוספים על-פי התעריף המצוין באתר.
 33. למען הסר ספק מובהר, כי מפעיל האתר ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי לכל מעשה ו/או מחדל של חברת המשלוחים (בין היתר, מאחר ומדובר בחברת משלוחים חיצונית), לרבות איחור בתאריך האספקה ו/או בביצוע האספקה בפועל.

  מדיניות החלפה והחזרה
 34. המשתמש רשאי לבטל את עסקת הרכישה שבוצעה באתר האינטרנט של החברה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (“החוק”), כמפורט להלן:
  1. ביטול העסקה עקב פגם ו/או אי התאמה בין המוצר שהוזמן למוצר בפועל
   1. ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופעים באתר האינטרנט, – על הרוכש לבדוק את הפריט מייד עם קבלתו. הרוכש רשאי לבטל את העסקה כאמור בתוך 14 ימים מיום קבלת הפריט לידו.
   2. במקרה של ביטול עסקה עקב מוצר פגום, אי התאמה, איחור באספקה או אי קיום תנאי כלשהו של העסקה – תבוצע בדיקה מול הלקוח ובמידת הצורך, יתואם המועד לאיסוף המוצר ולא ייגבו מהלקוח דמי ביטול כלשהם..
  2. ביטול העסקה מכל סיבה אחרת (שלא עקב פגם ו/או אי התאמה במוצר שהוזמן)
   ביטול העסקה מרגע קבלת הפריט בידי הרוכשים תתאפשר על ידי מתן הודעת ביטול מטעם המשתמש בתוך 14 יום מקבלת המוצר ו/או ממועד קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה לפי המאוחר מבניהם וכמפורט להלן. על אף האמור, ביטול עסקה על ידי אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (כהגדרתם בחוק) יתאפשר תוך 4 חודשים מהמועד כאמור בהתאם למפורט בחוק.
   הדרכים למסירת הודעת הביטול על ידי המשתמש:
   בעל פה בטל’ 050-9021099
   בדואר רשום לכתובת דיזנגוף 263, תל אביב.
   בדואר אלקטרוני info@johnboypiercing.com
   בהודעת הביטול על הלקוח לציין שם מלא ומספר תעודת זהות.
   1. מובהר, כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה למפרט לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששלומו על ידו (ככל ששולמו).
   2. מובהר, כי תכשיטים שמחירם עולה על 3,000 ₪ ומוצר שיוצא ו/או הותאם במיוחד ללקוח אינם ניתנים להחזרה, שלא עקב פגם ו/או אי התאמה למפרט.
   3. ביטול רכישה בהתאם לאמור (שלא עקב פגם ו/או אי התאמה למפרט), יוחזר ללקוח המחיר ששולם בתוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול של הלקוח. ההחזר יבוצע בקיזוז דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום הרכישה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם.
   4. לקוח המעוניין לבטל את רכישת מוצר (שלא כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה כאמור), יחזיר את המוצר לחברה ארוז באריזתו המקורית (סגור כפי שקיבלו) בצירוף תווית הקנייה/המחיר (אם קיים), מבלי שנעשה בו כל שימוש, לחנות החברה בכתובת דיזנגוף 255, תל אביב. או ישלח את המוצר בדואר רשום לכתובת שצוינה לעיל, בצירוף טופס ההחזרה שסופק לו עם קבלת המוצר, תוך השלמת הפרטים בטופס כאמור.
   5. מובהר כי במידה ונעשה שימוש בפועל במוצר, המשתמש לא יהיה רשאי להחזיר את המוצר לחברה. למשל: ענידת עגיל פירסינג על גוף המשתמש.
 35. החזר בגין מוצרים שנרכשו במבצע יבוצע בהתאם לסכום ששולם בפועל על ידי הלקוח בגין אותו מוצר. כל החזר כספי שיינתן על ידי האתר יועבר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו שולמה הרכישה, בניכוי דמי משלוח (ככל ונגבו) ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
 36. לקוח המעוניין בהחלפת מוצר שרכש באתר האינטרנט במוצר אחר, רשאי לפנות לחברה תוך 14 ימים מקבלת המוצר ולבצע את ההחלפה.
 37. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה בהרעה משמעותית במצבו.

  קניין רוחני
 38. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, שם המתחם (Domain Name), המדגמים, סימני המסחר, הסודות המסחריים וארגון וסידור המידע שבהם הינם רכושו של מפעיל האתר בלבד.
 39. זכויות הקניין הרוחני חלות, בין השאר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב שלו, תכנים וקבצים הכלולים בו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
 40. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין על-ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי או דרך אחרים, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממפעיל האתר.
 41. חל איסור מוחלט לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג crawlers ,robots וכיו”ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי.
 42. כמו כן, אין להציג את האתר בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלה שעיצב להם מפעיל האתר, אלא בכפוף לקבלת הסכמת מפעיל האתר בכתב ומראש.
 43. אין להשתמש בכל שם, סימן או סמליל (‘לוגו’) הזהה או דומה באופן מטעה לסימני המסחר, לסמלילים או לשמה של מפעיל האתר, בלא קבלת הסכמתו המפורשת של מפעיל האתר מראש ובכתב.

  מדיניות הפרטיות
 44. אנו מכבדים את פרטיותך, וננהג במידע אישי אודותיך (כהגדרתו לעיל), בהתאם להוראות הדין ובכלל זה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981. מידע אישי אודותיך אשר נמסר למפעילה (ככל שיימסר על ידך מידע כאמור) או מידע אשר נאסף על ידה במהלך שימושך באתר, יישמר בהתאם להוראות החוק הנ”ל ובכפוף לכל דין.

  אבטחת מידע וסודיות
 45. אנו עושים ונעשה כמיטב יכולתנו לשמור על פרטיות ואבטחת המידע של המשתמשים. יחד עם זאת, אין באפשרותנו להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות לשרתים בהם מאוחסן המידע או מפני חדירות למחשבינו ועשיית שימוש במידע, בשירותים, חשיפתם או שימוש בהם לרעה על ידי גורמים עוינים. אם קרתה פעולה כאמור, וכל עוד ננקטו אמצעי אבטחה סבירים, לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעיל האתר ו/או מי מטעמו. אנו ממליצים כי תנקוט באמצעי הגנה הולמים מפני חדירת וירוסים למכשיר באמצעותו נעשה שימוש באתר.

  היעדר אחריות לעניין השימוש באתר
 46. השימוש בתכנים ו/או בשירותים ו/או במוצרים באתר, ייעשה על אחריות המשתמש הבלעדית והמלאה.
 47. מפעיל האתר לא יהיה אחראי לבעיות שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש באתר, לרבות, תקלות במערכת ההפעלה ו/או בכל תכנה המצויה במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר ו/או כל בעיית חומרה ו/או וירוסים ו/או תוכנות עוינות או כל תכנה אחרת שתתגלה או תימצא במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר כתוצאה משימוש באתר ו/או כל בעיית תקשורת או העברת נתונים שימנעו באופן זמני או קבוע את השימוש באתר ו/או לאיכות או מהירות השימוש באתר.
 48. יש לגלוש באתר בהתאם להוראות הדין ולא לבצע כל פעולת חדירה ו/או שיבוש ו/או לסייע בפעולות כאלה.

  דין וסמכות שיפוט
 49. הדין הישראלי בלבד יחול על תנאי שימוש אלו; סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב – יפו.

  שירות לקוחות
 50. לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או זמני אספקתם ו/או כל שאלה אחרת הנוגעת לאתר ו/או להוראות תנאי שימוש אלו, ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות שלנו באמצעות הדוא”ל: info@johnboypiercing.com או במספר טלפון: 050-9021099 בימים א’ – ה’, בין השעות 10:00-19:00 .
סגירה
סל קניות (0)

אין מוצרים בסל הקניות. אין מוצרים בסל הקניות.
סגירה